Cautare

Anunţuri

Anunţ pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

28.08.2017 TABEL  - fişier in format doc; 12.09.2017 Tabel cu punctajul obţinut la proba scrisă
15.09.2017 Tabel nominal rezultate finale concurs
privind rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual cu funcţiile de bibliotecar studii superioare I, bibliotecar studii superioare II, redactor studii superioare II care va fi organizat  în data de 11.09.2017


Biblioteca Judeţeană ‘’G.T. Kirileanu“  Neamţ, b-dul Republicii nr. 15 A, Piatra-Neamţ,  organizează concurs pentru posturile  contractuale de :
BIBLIOTECAR II S - Biroul Îndrumare metodică, completarea şi conservarea colecţiilor, completarea şi  prelucrarea colecţiilor
BIBLIOTECAR I S - Serviciul Relaţii cu publicul, informare bibliografică şi comunitară, Punct de lectură şi împrumut la domiciliu   „Speranţa”   
REDACTOR II S - Serviciul Relaţii cu publicul, informare bibliografică şi comunitară, Centrul de Informare comunitară şi Depozit Legal

1. Dosarul pentru concurs va conţine :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă medicală în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae, scrisoare de motivaţie.

Perioada depunerii dosarelor pentru concurs : 10 – 25 august 2017, la secretariatul  instituţiei, din  B-dul Republicii, nr. 15 A, Piatra – Neamţ, tel. / fax  0233 / 210379.  Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 august 2017, ora 13,00.  Publicare dosare validate pentru concurs: 28 august 2017, ora 13.00.

2. Conditii generale  de participare la concurs  pentru posturile contractuale vacante:
•    studii superioare de lungă durată, cu susţinerea lucrării de diplomă/licenţă;
•    vechime în muncă de minimum 6 luni pentru bibliotecar studii superioare II şi redactor studii superioare II, conform legislaţiei în vigoare;
•    vechime în muncă de minimum 3 ani  pentru  bibliotecar studii superioare I conform legislaţiei în vigoare;
•    îndeplinirea prevederilor legale prevăzute pentru o gestiune complexă;
•    abilităţi de utilizare a calculatorului;
•    aptitudini de relaţionare şi de comunicare organizaţională şi extraorganizaţională;
•    disponibilitate pentru lucrul în echipă, spirit de iniţiativă şi capacitate organizatorică.
•    adresa de domiciliu: Piatra-Neamţ sau o localitate limitrofă, ce nu împiedică prezenţa ritmică la locul de muncă, indiferent de starea vremii şi anotimp.

3. Cerinţe principale potrivit fişei postului:


 Bibliotecar II S:
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
•    capacitate de utilizare a cunoştinţelor generale şi de specialitate în scopul îndeplinirii adecvate a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă asumaţi prin fişa postului;
•    capacitate de analiză şi sinteză, de organizare şi gestionare a informaţiei în scopul constituirii bazelor de date şi facilitării accesului publicului la colecţii / baze de date/informaţii;
•    capacitate organizatorică, disponibilitate de lucru în echipă, în condiţii de presiune a timpului, în medii culturale diverse;
•    capacitate de relaţionare eficientă atât la nivel organizatoric intern, cât şi extern;
•    iniţiativă, creativitate, disponibilitate de schimbare şi adaptare la nou, empatie;
•    capacitate de perfecţionare profesională continuă, atât prin mijloacele de formare tradiţionale asigurate în cadrul organizaţiei, cât şi prin proiecte de formare a resurselor umane;
•    capacitate de relaţionare şi asumare de responsabilităţi, în condiţii de eficienţă şi eficacitate a muncii;
•    receptivitate şi capacitate de învăţare continuă, de adaptare la schimbările impuse de tehnologia informaţiei;
•    abilităţi de comunicare şi relaţionare cu grupuri de persoane diverse, în cadrul proiectelor/activităţilor educaţional-culturale ale bibliotecii;
•    adaptabilitate la diferite grupuri ţintă şi la situaţii diverse, în condiţiile de presiune a publicului pe anumite segmente de timp;
•    capacitate de evitare a stărilor conflictuale şi de respectare a relaţiilor ierarhice din cadrul organizaţiei.

Cerinţe specifice: disponibilitate de implicare în proiecte/activităţi ce implică delegări de competenţe, participarea la cursuri de formare în diverse locaţii, disponibilitate de lucru în program flexibil.

Atribuţiile postului
•    efectuează, conform palierului de responsabilitate stabilit la nivelul biroului, activităţi şi operaţiuni specifice privind completarea şi dezvoltarea colecţiilor, de la prospectare a pieţei editoriale şi identificare a cerinţelor de studiu, informare şi lectură ale utliizatorilor actuali şi virtuali ai bibliotecii până la finalizarea comenzilor de achiziţii;
•    efectuează operaţiuni de recepţie a documentelor de bibliotecă, suplinind, la nevoie, personalul compartimentului Evidenţa şi conservarea colecţiilor;
•    prelucrează, conform normelor biblioteconomice şi standardelor cantitative şi calitative, publicaţiile şi nonpublicaţiile nou achiziţionate sau existente în colecţiile bibliotecii, efectuând toate operaţiunile specifice până la predarea documentelor în secţii, cu introducerea elementelor de catalogare şi indexare în bazele de date ale Programului eBibliophil;
•    răspunde solidar de integritatea tuturor bunurilor aflate în gestiunea secţiei şi, după caz, răspunde moral/material, solidar/individual pentru eventualele pagube provocate patrimoniului ori prestigiului instituţiei;
•    suplineşte colegii aflaţi în concedii ori indisponibilităţi temporare de lucru (conform programelor  interne şi solicitării şefilor ierarhici);
•    participă la realizarea proiectelor şi programelor culturale sau de popularizare a colecţiilor bibliotecii;
•    respectă măsurile privind PSI şi SSM.

BIBLIOTECAR  I S
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
             
•    capacitate de utilizare a cunoştinţelor generale şi de specialitate în scopul îndeplinirii adecvate a obiectivelor şi  indicatorilor de performanţă asumaţi prin fişa postului;
•    capacitate de analiză şi sinteză, de organizare şi gestionare a informaţiei în scopul facilitării accesului publicului la colecţii/baze de date/informaţii;
•    capacitate organizatorică, disponibilitate de lucru în echipă, în condiţii de presiune a timpului, în medii culturale diverse;
•    capacitate de relaţionare eficientă atât la nivel organizaţional intern, cât şi extern;
•    iniţiativă, creativitate, disponibilitate de schimbare şi adapatate la nou, empatie;
•    capacitate de perfecţionare profesională continuă, atât prin mijloacele de formare tradiţionale asigurate în cadrul organizaţiei, cât şi prin proiecte europene de formare a resurselor  umane;
•    capacitate de relaţionare şi asumare de responsabilităţi, în condiţii de eficienţă şi eficacitate  a muncii; 
•    capacitate de receptivitate şi învăţare continuă, de adaptare la schimbările impuse de tehnologia informaţiei;
•    abilităţi de comunicare şi relaţionare cu grupuri de persoane diverse, în cadrul proiectelor/activităţilor educaţional-culturale ale bibliotecii;
•    adaptabilitate la diferite grupuri ţintă şi la situaţii diverse, în condiţii de presiune a publicului pe anumite segmente de timp;
•    capacitate de evitare a stărilor conflictuale şi de respectare a relaţiilor  ierarhice  din cadrul organizaţiei.
 
Cerinţe specifice:   disponibilitate de implicare în proiecte/activităţi ce implică delegări de competenţe, participarea la cursuri de formare în diverse locaţii, disponilitate de lucru în program flexibil.

Atribuţiile postului:     
•    efectuează operaţiunile curente de înscriere/reînscriere a utilizatorilor şi de încasare a tuturor sumelor datorate de aceştia, asigurând o gestionare corectă a încasărilor;        
•     asigură orientarea utilizatorilor în cadrul accesului liber la raft şi la definitivarea solicitărilor de studiu, informare şi lectură ale acestora, punând la dispoziţie documentele solicitate;
•    preia publicaţiile nou intrate în gestiune, ordonează, păstrează şi actualizează actele gestionare ale compartimentului  şi ţine evidenţa în R.M.F.;
•    întocmeşte actele de ieşire din gestiune a publicaţiilor - achitări, casări, transfer;
•     asigură gestionarea şi circulaţia corectă a publicaţiilor compartimentului, contribuie la înnoirea şi dezvoltarea colecţiilor, prin propuneri  adecvate de achiziţii, înaintate coordonatorului de compartiment;
•    centralizează datele de evidenţă ale activităţii zilnice potrivit raportului statistic PROBIP-2000;
•     efectuează evidenţa zilnică a cititorilor, a volumelor difuzate;
•     efectuează avizarea I şi a II-a către utilizatorii restanţieri şi, după caz, procesele verbale de imputaţie;
•    suplineşte colegii aflaţi în concedii ori indisponibilităţi temporare de lucru (conform programelor  interne şi solicitării şefilor ierarhici);
•    îşi evaluează periodic volumul şi calitatea activităţilor, propunând şi executând - cu aprobarea şefilor sau coordonatorilor de compartimente, spre compensarea unor nerealizări obiectiv motivate - operaţiuni şi activităţi specifice, utile secţiei/filialei;
•    se încadrează în efortul colectiv de realizare a unor costuri minime, prin utilizarea judicioasă a documentelor specifice, a tipizatelor şi rechizitelor, buna folosire a obiectelor de inventar şi exploatarea, în condiţii tehnice corespunzătoare a echipamentelor şi dotărilor IT;
•    răspunde solidar de integritatea tuturor bunurilor aflate în gestiunea compartimentului  şi răspunde moral/material, solidar/individual pentru eventualele pagube provocate patrimoniului ori prestigiului instituţiei;
•    ordonează şi predă la Secretariat documentele supuse arhivării;
•    organizează activităţi de popularizare a colecţiilor/serviciilor de bibliotecă, activităţi cultural-educative dedicate diferitelor categorii de public;
•    asigură, împreună cu personalul abilitat, legătura compartimentului şi a bibliotecii cu instituţiile de învăţământ şi alte organizaţii, în cadrul programelor/proiectelor derulate, informându-se asupra oportunităţilor de parteneriat şi de completare a colecţiilor, depunând rapoarte trimestriale asupra principalelor aspecte rezultate;
•    îşi desfăşoară întreaga activitate potrivit: sarcinilor stabilite prin fişa postului, normelor biblioteconomice, regulamentelor instituţiei şi prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi celorlalte cerinţe curente ale activităţii compartimentului/bibliotecii, aduse la cunoştinţă de şefii ierarhic superiori;
•    îşi perfecţionează continuu, prin programe comune şi interes personal, orizontul profesional şi de  cultură generală, contribuind la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite şi la sporirea  prestigiului instituţiei;
•    contribuie la asigurarea şi consolidarea unui climat de colegialitate, emulaţie profesională,
conştiinciozitate în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi respectării disciplinei muncii conform regulamentelor instituţiei şi legislaţiei în vigoare;
•    efectuează operaţiunile specifice compartimentului nominalizate în fişa postului la un nivel corespunzător de acurateţe şi calitate;
•    respectă măsurile privind PSI şi SSM.

REDACTOR  II S

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
             
•    capacitate de utilizare a cunoştinţelor generale şi de specialitate în scopul îndeplinirii adecvate a obiectivelor şi  indicatorilor de performanţă asumaţi prin fişa postului;
•    capacitate de transmitere, analiză şi sinteză, organizare şi gestionare eficientă a informaţiei ce face obiectul comunicării către diverse grupuri de public ţintă;
•    abilităţi de comunicare scrisă şi orală, capacitate de a prezenta simplu şi clar, într-un limbaj accesibil publicului larg, idei sau mesaje din diverse domenii;
•    capacitate organizatorică, disponibilitate de lucru în echipă, în condiţii de presiune a timpului, în medii culturale diverse;
•    sociabilitate, răbdare, tact, amabilitate, capacitate de relaţionare eficientă atât la nivel organizaţional intern, cât şi extern;
•    iniţiativă, creativitate, disponibilitate de schimbare şi adapatate la nou, empatie;
•    memorie şi capacitate crescută de a reţine fapte, evenimente, nume, date, figuri;
•    capacitate de perfecţionare profesională continuă, atât prin mijloacele de formare tradiţionale asigurate în cadrul organizaţiei, cât şi prin proiecte europene de formare a resurselor  umane;
•    capacitate de relaţionare şi asumare de responsabilităţi, în condiţii de eficienţă şi eficacitate  a muncii; 
•    capacitate de receptivitate şi învăţare continuă, de adaptare la schimbările impuse de tehnologia informaţiei;
•    abilităţi de comunicare şi relaţionare cu grupuri de persoane, în cadrul proiectelor/activităţilor educaţional-culturale ale bibliotecii;
•    adaptabilitate la diferite grupuri ţintă şi la situaţii diverse, în condiţii de presiune a publicului pe anumite segmente de timp, dar şi în cazul unor situaţii neprevăzute;
•    prezenţă de spirit, intuiţie, obiectivitate în evaluarea situaţiilor concrete, capacitate de evitare a stărilor conflictuale şi de respectare a relaţiilor  ierarhice  din cadrul organizaţiei.

Cerinţe specifice:   disponibilitate de implicare în proiecte/activităţi ce implică delegări de competenţe, participarea la cursuri de formare în diverse locaţii, disponibilitate de lucru în program flexibil.

Atribuţiile postului:
•    asigură cercetarea, investigarea, interpretarea şi comunicarea ştirilor şi informaţilor publice despre bibliotecă  prin intermediul ziarelor, televiziunii, radioului şi altor media;
•    organizează acţiunile de promovare a tuturor activităţilor organizate de secţiile/compartimentele de relaţii cu publicul (iniţiază subiecte de prezentare a unor evenimente cultural-educative organizate/gazduite de bibliotecă, pregatirea si realizarea materialului care face obiectul interviului/articolului/recenziei de carte);
•    susţine fluxul informaţional la nivel comunitar prin comunicarea permanentă cu mass media locală şi naţională (articole de presă, interviuri, recenzii de carte, buletine de ştiri despre activitatea bibliotecii publice);
•    participă la activităţile/evenimentele culturale ale bibliotecii (organizare, realizare materiale de informare, realizarea arhivei fotografice a evenimentului etc.);
•    realizează bibliografierea publicaţiilor periodice aflate în colecţiile bibliotecii în scopul identificării ştirilor de interes local şi naţional ce prezintă activitatea bibliotecii publice;
•    asigură colectarea, evaluarea, sistematizarea informaţiilor despre biblioteca publică apărute în presa tradiţională şi în mediul on-line;
•    asigură realizarea unor sinteze/materiale documentare despre carte, lectură şi biblioteca publică, conform principiilor, viziunii şi misiunii asumate de Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu Neamţ”;
•    contribuie la realizarea materialelor de promovare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă (pliante, broşuri, alte materiale publicitare şi de informare, Buletinul Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu Neamţ”);
•    participă la realizarea unor documente/materiale bibliografice (sinteze bibliografice adnotate, bibliografii, bio-bibliografii, anuare bibliografice, dicţionarul personalităţilor locale etc.);
•    asigură pastrarea în siguranţă, cât şi conservarea conţinutului materialului arhivistic deţinut (documente,  înregistrari de interes istoric, cultural,  artistic ce fac obiectul prezentării activităţii bibliotecii publice în timp şi spaţiu);
•    planifică, elaborează şi implementează măsuri pentru păstrarea în siguraţă a înregistrarilor şi documentelor despre biblioteca judeţeană;
•    respectă măsurile privind PSI şi SSM.

Probele de concurs:
        Probă scrisă: la sediul instituţiei, în data de 11.09.2017 (orele  9,00 – 12,00) constând în testarea cunoştinţelor de biblioteconomie şi ştiinţa informării, legislaţie privind organizarea şi funcţionarea bibliotecilor publice din România, legislaţia muncii.
Afişare rezultate probă scrisă: 12.09.2017 (după caz, contestaţie probă scrisă - 12.09.2017).
Afişare rezultate contestaţie probă scrisă: 13.09.2017, ora 16.00.
 
      Probă practică (operare PC) şi interviu: sediul instituţiei, în data de  14.09.2017,  ora 09,00.
     Afişarea rezultatelor finale în data de 15.09.2017.

Bibliografie
Bibliotecar  II S
Legea bibliotecilor - Legea nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea  nr. 594/2004 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului Legal de documente, indiferent de suport;
Legea nr. 186 din 9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise *** republicată;
Codul Muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ;
Horvat, Săluc. Introducere în biblioteconomie, Bucureşti: Ed. Grafoart, 1996, p.7-46, p. 119-207.

Bibliotecar  I S
Legea bibliotecilor - Legea nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal, cu modificările şi completările ulterioare aduse  prin Legea  nr. 594/2004 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului Legal de documente, indiferent de suport;
Legea nr. 186 din 9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise *** republicată;
Codul Muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ;
Horvat, Săluc. Introducere în biblioteconomie, Bucureşti: Ed. Grafoart, 1996, p.7-46, p. 119-207;
Tratat de biblioteconomie, vol. I, coord. prof. univ. dr. Mircea Regneală, Bucureşti: Ed. ABR, 2013, p.205-221, p.271-275, p.305-313.


REDACTOR  II  S

Legea bibliotecilor - Legea nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal, cu modificările şi completările ulterioare aduse  prin Legea  nr. 594/2004 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului Legal de documente, indiferent de suport;
Legea nr. 186 din 9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise *** republicată;
Codul Muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ;
Constantinescu, Dumitru. Gîrboveanu, Sorina-Raula. Dumitraşcu, Elena. Comunicare organizaţională, Bucureşti: Pro Universitaria, 2011, p.35-125;
David, George. Tehnici de relaţii publice: comunicarea cu mass-media, Iaşi: Polirom, 2008, p. 13-229.